1AV ZX1 | Vauxhall Astra

8.5 x 20″ | Black & polished